Latest Posts

 1. 用图论解数独

  @Zhengyi Yang in
 2. 主题敏感的Pagerank算法与TrustRank算法

  @Zhengyi Yang in
 3. PageRank算法与HITS算法

  @Zhengyi Yang in
 4. 隐马尔科夫模型(HMM)-简介

  @Zhengyi Yang in
 5. 三种编程范式解决八皇后问题(2) - 函数式编程

  @Zhengyi Yang in
 6. (算法)外星人的字典

  @Zhengyi Yang in
 7. 用SVM预测交通流量

  @Zhengyi Yang @Wenke Yang in
 8. 在线性时间内找出列表中重复的整数

  @Zhengyi Yang in
 9. Linux后台任务的运行、查看和关闭

  @Zhengyi Yang in
 10. (算法)简单多边形的构成

  @Zhengyi Yang in